INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE MARKETINGOVÉ
ÚČELY

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018
(ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane
osobných údajov“
).

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením GDPR.

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti Klingerka,
s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 50 944 045, zápis: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 120458/B (ďalej aj „KLINGERKA“) nie je priamo
určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov.

 

A. Kto sme

Spoločnosť KLINGERKA je spoločnosťou prevádzkujúcou projekt Klingerka office.

Pre marketingové a analytické účely spoločnosť KLINGERKA spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby v nasledovnom rozsahu:

 • 1) meno a priezvisko;
 • 2) e-mailová adresa;
 • 3) telefónne číslo;

(údaje uvedené v bodoch 1) až 3) vyššie ďalej spoločne aj „Osobné údaje“).

 

B. Informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov v mene KLINGERKA podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť Klingerka, s.r.o.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 50 944 045, zápis: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 120458/B

Účely spracúvania Osobných údajov a právny základ spracúvania Osobných údajov

KLINGERKA, ako prevádzkovateľ, Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou,
poskytnuté spracúva pre nasledovné účely:

 • (i) účel priameho marketingu, k informovaniu klientov, ako dotknutých osôb, o novinkách daného projektu k oslovovaniu klientov s ďalšími marketingovými ponukami prevádzkovateľa, spoločnosti KLINGERKA, prostredníctvom directmailu, adresných ponúk, respektíve inou vhodnou formou. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti KLINGERKA (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) alebo súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií zo strany KLINGERKA, ako prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
 • (ii) účel plnenia povinností spoločnosti KLINGERKA, ako prevádzkovateľa, podľa príslušných právnych predpisov, napríklad daňových povinností alebo povinností týkajúcich sa ochranyspotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);
 • (iii) štatistické účely, pre účel kombinovania Osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb KLINGERKA, ako prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);
 • (iv) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom, spoločnosťou KLINGERKA. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti KLINGERKA (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

 

2. Kategórie dotknutých osôb

KLINGERKA, ako prevádzkovateľ, spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu týkajúce sa
klientov, ako dotknutých osôb, u ktorých KLINGERKA eviduje, že prejavili záujem o daný projekt KLINGERKA.

 

3. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje spoločnosť KLINGERKA, ako prevádzkovateľ

KLINGERKA svoj oprávnený záujem vidí v možnosti v budúcnosti zoznámiť klientov s výhodnými
ponukami týkajúcich sa daného projektu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov v mene
KLINGERKA na účel priameho marketingu je tak oprávnený záujem KLINGERKA, a to podľa príslušného
článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za
predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom KLINGERKA neprevažujú záujmy alebo
základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa
Projektov ako dotknutá osoba, môžete kedykoľvek a bezplatne uplatniť právo namietať z dôvodovtýkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu spoločnosťou KLINGERKA, ako prevádzkovateľom, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;
 • b) prostredníctvom e-mailu: amslsp-re@slsp.sk; alebo aj
 • d) poštou na adrese sídla spoločnosti KLINGERKA, a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02Bratislava.

Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účel priameho marketingu KLINGERKA
nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a v tom dôsledku nebudete dostávať žiadne informácie
o novinkách zo strany spoločnosti KLINGERKA.

V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, KLINGERKA svoj oprávnený záujem vidí v možnosti
preukázať súlad postupov s požiadavkami Nariadenia GDPR.

 

4. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ, spoločnosť KLINGERKA zasielala
novinky a marketingové informácie, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti KLINGERKA, ako
prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných
údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek
a marketingových informácií zasielaných spoločnosťou KLINGERKA.

 

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov

Predpokladá sa, že Osobné údaje spracúvané v mene KLINGERKA, ako prevádzkovateľa, na účel
priameho marketingu budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • i. spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1352/B;
 • ii. spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 102430/B (ďalej aj „Touch4IT s.r.o.“);
 • iii. spoločnosti MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914 (ďalej aj „MailChimp“);
 • iv. Spoločnosti Skorpio group, s.r.o, so sídlom Banšelova 24; 821 04 Bratislava, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 128455/B
 • v spoločnosti Asset Management Slovenskej sporitelne, správ. spol. a.s.., so sídlom Tomašikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 2814/B

 

6. Prenos Osobných údajov do tretej krajiny

Spoločnosť MailChimp bude Osobné údaje prenášať do tretích krajín, a to do Spojených štátov
amerických. Spoločnosť MailChimp má z dôvodu zachovania bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa
ochrany osobných údajov vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy
Shield a zákonne prenáša osobné údaje EÚ/EHP do Spojených štátov amerických v súlade s
certifikáciou pre Privacy Shield. Spoločnosť MailChimp každoročne tiež absolvuje skúšku SOC II Typu 2
v oblasti Základné kritéria zabezpečenia dôvery, Integrita spracúvania, Dôvernosť a Disponibilita.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak
Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine
alebo predmetná medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos nie
je nutné žiadne osobitné povolenie (článok 45 ods. 1 Nariadenia GDPR).

Z informácií dostupných na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield so sídlom v Spojených štátoch amerických
patria medzi subjekty, ktoré Európska komisia v príslušnom rozhodnutí zaradila do zoznamu subjektov
so sídlom v tretích krajinách, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa
Nariadenia GDPR.

Rozhodnutia Komisie o primeranej ochrane osobných údajov, vrátane zoznamu krajín, nájdete na
nasledovnom internetovom odkaze: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.htm
.

 

7. Doba uchovávania Osobných údajov, respektíve kritéria na určenie doby spracúvania
Osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý
boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov
podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

8. Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

KLINGERKA, ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní Osobných údajov v mene KLINGERKA nevyužíva žiadny
z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

 

9. Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa Zákona o ochrane osobných
údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
podľa článku 15 Nariadenia GDPR:Dotknutá osoba má právo získať od KLINGERKA, ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • a) účely spracúvania;
 • b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba
má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46
Nariadenia GDPR.

KLINGERKA, ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za
akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala
žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej
podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby KLINGERKA, ako prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”) podľa článku 17 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u KLINGERKA, ako prevádzkovateľa, bez zbytočného
odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a KLINGERKA, ako prevádzkovateľ, je
povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto
dôvodov:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR
 • a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;
 • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu
alebo repliky.

 

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;
 • d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia GDPR:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:

 • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou
uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným,
prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ,
ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa
článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými
prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos
osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to
technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR Uvedené právo sa nevzťahuje
na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva)
podľa článku 21 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6
ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na
uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej
týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho
marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES
môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s
použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, dotknutá
osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania
osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na
plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 Nariadenia GDPR:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť
adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27.

 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním podľa článku 7 Nariadenia GDPR:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby,
dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv
na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;
 • b) prostredníctvom e-mailu: amslsp-re@slsp.sk; alebo aj
 • c) poštou na adrese sídla spoločnosti KLINGERKA, a to nasledovnej adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.

KLINGERKA je povinná prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa §
19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane
osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách
určených osobitne dieťaťu. Informácie je KLINGERKA povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo
elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada
dotknutá osoba, informácie môže KLINGERKA poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže
svoju totožnosť iným spôsobom.

KLINGERKA poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona
o ochrane osobných údajov. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže KLINGERKA, ako
prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa §
21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný
identifikovať.

KLINGERKA je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na
základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže KLINGERKA v odôvodnených
prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj
opakovane. KLINGERKA je však povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba
podala žiadosť v elektronickej podobe, KLINGERKA poskytne informácie v elektronickej podobe,
ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak KLINGERKA neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti
podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia a opatrenia prijaté
podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť
dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu,
KLINGERKA môže:

 • a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie
 • b) alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje KLINGERKA.

KLINGERKA môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie
totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá
podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenie § 18 Zákona
o ochrane osobných údajov tým nie je dotknuté.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na KLINGERKA kedykoľvek obrátiť prostredníctvom
kontaktného formulára na to určeného a nachádzajúceho sa na webovej stránke.
Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť aj prostredníctvom telefónnej
linky, na telefónnom čísle +421 2 5941 8200, prostredníctvom e-mailu: info@klingerkaoffices.sk; amslsp-re@slsp.sk
alebo aj poštou na adrese sídla spoločnosti KLINGERKA, a to nasledovnej adrese: Dvořákovo
nábrežie 10811 02 Bratislava.